ugg norge uggs cheap
KOSBED
 

Untitled Document

Recep TARI
Faruk SEZER

İstenen ve İstenmeyen Çıktılarla Etkinlik Analizi: Kocaeli Gıda Sanayii Firmaları Örneği
Efficiency Analysis With Desirable and Undesirable Outputs: Example of Food Industry Firms of Kocaeli Province
Yılmaz BİNGÖL
Murat KAÇER
Sünni ve Alevi Zazaların Siyasi Tercihleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz
A Comparative Analysis on the Political Preferences of Sunni and Alevi Zazas
Burcu CANDAN
Raushan KAMBAR
Ürün İlgileniminin Marka Sadakati Üzerindeki Etkisi
The Influence of Product Involvement on Brand Loyalty
A.Cemkut BADEM
Hüseyin BAŞYİĞİT

Üniversite Hastanelerinde Yoğun Bakım Hastalarında İlaç ve Medikal Malzeme Maliyetlerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Medical and Medical Material Costs of Intensive Care Patients In Unıversity Hospitals

Mehmet SARIOĞLAN

A Study Concerning the Applicability of Supply Chain Management Scor Model in Food and Beverage Enterprises
Yiyecek-İçecek İşletmelerinde Tedarik Zinciri Yönetimi Scor Model’nin Uygulanabilirliğine Yönelik Bir Araştırma

Anıl DEĞERMEN
Ebru DOĞAN
Aral NOYAN

Tüketicilerin Yabancı Cep Telefonu Markalarını Yeniden Satın Alma Niyetleri Üzerinde Etnosentrizm ve Kurumsal İmajın Etkisi
The Effect of Ethnocentrism and Corporate Image on Consumer’s Intentions to Repurchase Foreign Branded Mobile Phones

Ersan KOÇ

Çevre Odaklı Dönüşüm Gündemi ve Habitat 3 Bağlamında Kocaeli Sanayi Coğrafyasının Değerlendirilmesi
Evaluation of Industrial Geography of Kocaeli in the Context of Environmental Transformation Agenda and Habitat 3

Burcu ÖZCAN
Ezgi GÜLER
Zehra YERLİKAYA

Kocaeli Mühendislik Fakültesi Mezunlarının Akademik Başarılarının İncelenmesi
An Investigation of Academic Achievements of Graduates of Kocaeli University Engineering Faculty

Çiğdem KARIŞ

Türkiye’de Eneri Tüketimi, CO2 Emisyonu ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: 1960-2013 Dönemi
The Relationship Between Energy Consumption, CO2 Emission and Economic Growth in Turkey: Period 1960-2013

İdil TUNÇER KILAVUZ

Rus Milliyetçiliğinin Kökenleri: 1917 Öncesi Rus Milliyetçiliği
The Roots of Russian Nationalism: Russian Nationalism in Pre-1917 Period

Tezcan ABASIZ
Özde ÖZYÜNSEL

Emek Piyasasında Geçici ve Kalıcı Şokların Analizi Ve İşsizlik Oranlarının Genişleme ve Daralma Rejimlerine Göre Asimetrik Tepkisi: Türkiye Örneği
The Analysing of Transitory and Permanent Shocks in Labor Market and Asymmetric Response of Unemployment Rate to Expansion Contraction: Turkey Case

Ahmet USLU

Salah Birsel’in ‘Dört Köşeli Üçgen’ Adlı Romanında Mizah ve Hiciv
Humor and Satire in Salah Birsel’s Novel Called “Dört Köşeli Üçgen”

Mustafa SAVCI
Vasfi HAFTACI

Değer Zinciri Analizinde Değer Yaratan Faaliyetlerin Ölçülmesinde Faaliyet Tabanlı Maliyetlemenin (Ftm) Rolünün Değerlendirilmesi
Evaluating The Role of Activity Based Costing in Measuring Value-Creating Activities in Value Chain Analysis