ugg norge uggs cheap
KOSBED
 

Untitled Document

Recep TARI
Hakan BAKKAL

Türkiye’de İşsizliğin Belirleyicileri
Determinants of Uneployment in Turkey
Ayşe GÜNSEL
Hülya ÇEKMECELİOĞLU
Bahadır Neşet YILDIRIM
Duygusal Zekâ Kavramı ve Duygusal Zekânın Yönetsel ve Dönüşümsel Liderlik Türleri İle İlişkisi: Hizmet Sektöründe Bir Uygulama
The Concept of Emotional Intelligance and The Relationships Between Emotional Intelligence and Transactional and Transformational Leadership: A Research on Service Industry
Arzu İmren ÇAKMAK
Bengü TOSUN
Ekonomik Büyüme-Gelir Dağılımı İlişkisi: Kuznets Hipotezinin Seçilmiş Ülkeler Üzerine Araştırılması
Economic Growth-Income Distribution Relation: Investigation of Kuznets Hypothesis on Selected Countries
Şadan ÇALIŞKAN
Mustafa KARABACAK
Oytun MEÇİK

Türkiye Ekonomisinde Eğitim Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Bootstrap Toda-Yamamoto Nedensellik Testi Yaklaşımı
The Relationship Between Education Expenditures and Economic Growth in Turkish Economy: Bootstrap Toda-Yamamoto Causality Test Approach

Kemal AYDIN
Uğur Baran HANAĞASI

Sosyoloji ve Siyasal Araştırmalarda Karşılaştırmalı Yöntem
Comparative Historical Research Method in Sociology and Political Science

Gülsevim YUMUK GÜNAY
Tülay DEMİRALAY
Güney ÇETİN GÜRKAN

Örgütsel İklimin İşkoliklik Üzerindeki Etkileri: Türk Zincir Otel Yöneticileri Üzerinde Bir Araştırma
The Effects of Organizational Climate on Workaholism: A Study on Turkish Chain Hotels

Serkan ERTİN

An Aristotelian Approach to Miller’s Death of a Salesman
Miller’ın Satıcı’nın Ölümü Oyununa Aristotelesçi Bir Yaklaşım

Çağla Gül YESEVİ
Burcu YAVUZ TİFTİKCİGİL

Sosyal İnşacılık Açısından IRENA’nın Değerlendirilmesi ve Türkiye’nin Yenilenebilir Enerji Politikası
A Social Constructivist Assessment of IRENA and Turkey’s Renewable Energy Policy

Furkan BEŞEL
Temel GÜRDAL

Taxpayers’ Tax Awareness and Tax Perception: A Case From Kocaeli
Mükelleflerin Vergi Bilinci ve Vergi Algısı: Kocaeli Örneği

Ali ŞENYURT

Yeniçeri Ortaları Yardımlaşma Sandıkları
Janissary Company Charity Funds

Şenol HACIEFENDİOĞLU
Duygu FIRAT

Marka Kişiliğinde Samimiyet Algısının Marka Bağlılığı Üzerindeki Etkisi
The Effect of Sincerity Perception in Brand Personality on Creating Brand Commitment

İsmet ŞAHİN
Hakan TURAN

Okul Başarısı ile Öğretmenlerin Okul Memnuniyeti Arasındaki İlişki
The Relationship Between School Success and Teachers' School Satisfaction

Berna KÖSEOĞLU

Shakespeare’s Henry V: The Idea of Englishness and the Representation of the King, Henry V
Shakespeare'in V. Henry Adlı Oyununda İngiliz Milliyetçiliği Kavramı ve Kral V. Henry'nin Yansıtılışı