ugg norge uggs cheap
KOSBED
 

Untitled Document

Aziz KUTLAR
Fuad SALAMOV

Azerbaycan Kamu Hastanelerinin Etkinliğinin VZA Uygulaması ile Değerlendirilmesi
Evaluation of Effectiveness of Azerbaijan Public Hospitals with Data Envelopment Analysis (DEA)
Azime TELLİ
The Oil and Gas Policy: How/Why the Market-Structure Influences their Politicization
Petrol ve Gaz Politikası: Piyasa Yapısı Politikleşmeyi Neden/Nasıl Etkilemektedir?
İrfan Kaya ÜLGER Kosova’nın Bağımsızlığının Self Determinasyon Çerçevesinde Analizi
The Analysis of Kosovo's Independence within the Framework of Self-Determination
Gonca Oğuz GÖK

Kimin Güvenliği? Uluslararası Göç-Güvelik İlişkisi ve Uluslararası Örgütlerin Rolü
Whose Security? International Migration-Security Relationship and the Role of International Organizations

Serdar BOZKURT
Ayşe DEMİRHAN
Yasemin BAL

Determining the Effect of Job Burnout on Life Satisfaction: An Empirical Research for Turkey
Yaşam Tatmini Üzerinde Mesleki Tükenmişliğin Etkisinin Belirlenmesi: Türkiye'de Amprik Bir Araştirma

Zeki YÜKSEKBİLGİLİ Gülbeniz AKDUMAN

Bireysel Mutluluk ve İşkoliklik İlişkisi
The Relation Between Happiness and Work Addiction

Cemile ÇETİN
Adnan CAMCI

Performans Değerlendirme Sonuçlarının Oluşumunda Toplumsal Cinsiyet Faktörünün Etkisi
Effect of Gender Factor on the Formation of Results of Performance Evaluation

Mehmet Şahin GÖK
Tuğkan ARICI

Yalın Yönetim Sistemlerinde Alternatif Yaklaşım: Dinamik Kalite Yönetim Sistemi
An Alternative Approach for Lean Management Systems: Dynamic Quality Management System

Nejat İRA
Bilge Ece AYAN

Ortaöğretim Okullarındaki Kaynaştırma Uygulamalarının Değerlendirilmesi
Evaluation of Inclusive Practices in Secondary Schools

Üzeyir OGURLU
Fazilet YAVUZ BİRBEN
Ercan ÖPENGİN
Hatun Sevgi YALIN I

Üstün Zekâlı Ergenlerde Yalnızlık ve Yaşam Doyumu İlişkisi
The Relationship of Loneliness and Life Satisfaction among Gifted Adolescents

Oya ŞENYURT

Selanik Hamidiye Cami: II. Abdülhamid Döneminde Mimaride Geleneksel Yaklaşımlar ve Oryantalizm
Selanik Hamidiye Mosque: Traditional Approaches and Orieantalism in Abdulhamid II Period Architecture